Zavolejte nám (Po-Pá 9-14)

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sempra fashion s.r.o., identifikační číslo: 21210331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka číslo 398112 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní adresa správce:


  Sempra fashion s.r.o.
  Varšavská 715/36
  120 00 Praha 2 - Vinohrady

  email: objednavky@perfektnipradlo.cz
  telefon: +420 731 370 379

   

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  • Pokud u nás nakupujete jako neregistrovaný zákazník, shromažďujeme:
   • jméno a kontaktní údaje (tzn. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, dodací adresu, je-li uvedena a telefonní číslo. V případě platby na účet nebo vracení peněz v případě Odstoupení od smlouvy také bankovní spojení).
   • údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zvolený přepravce
  • Pokud u nás nakupujete jako registrovaný zákazník, shromažďujeme:
   • jméno a kontaktní údaje (tzn. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, dodací adresu, je-li uvedena a telefonní číslo
   • údaj o pohlaví pro relevantní nabídky a údaje o zemi pro zobrazení měny, v níž nakupujete. V případě platby na účet nebo vracení peněz v případě Odstoupení od smlouvy také bankovní spojení)
   • údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zvolený přepravce
   • přihlašovací údaje – přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup k Vámi zvolenému skutečnému heslu
  • Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:
   • jméno a kontaktní údaje: emailová adresa a křestní jméno
   • demografické údaje: země, údaj o pohlaví
  • Dále zpracováváme:
   • údaje z komunikace mezi Sempra fashion s.r.o.. a zákazníkem (případné požadavky na změny a úpravy objednávky, adresy apod.)
   • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Sempra fashion s.r.o.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Konkrétně zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím internetového obchodu, emailu nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů také pro splnění legislativních povinností (např. účetní doklady).
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Například požádáte-li o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Služby zákaznické podpory a zákaznický servis při plnění kupní smlouvy – případné změny a úpravy objednávky, sdělení stavu objednávky či reklamace, nebo upozornění na např. neprovedenou platbu – zpracujeme Vaše osobní údaje na základě nezbytného plnění kupní smlouvy.
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém takovémto emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat zákaznický servis. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebude správce nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Sempra fashion s.r.o.: V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Sempra fashion s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek společnosti Sempra fashion s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Sempra fashion s.r.o.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj.
   • po dobu objednávky a záruční doby a dále 1 rok od uplynutí záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů
   • po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, jako např. faktury vystavené společností Sempra fashion s.r.o. jsou v souladu s platnou legislativou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení
   • komunikace 2 roky
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
   • souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání
   • souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 5 let nebo do odvolání
   • recenze 5 let
 2. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:
   • přepravci za účelem dodání Vámi objednaného zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
   • poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky a plnění kupní smlouvy
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • naši partneři ve věrnostních programech, do kterých se zapojíte
  • zajišťující marketingové služby.
   • poskytovatelé služeb zapojených do zpracování dat
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zabezpečení počítačových úložišť dat prostřednictvím šifrovaného přenosu dat. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 2. 2024.